Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

piehus
4048 e4d3 500
Reposted byober ober
piehus
4034 343d 500
piehus
4014 a63b 500
piehus
3990 02fc 500
piehus
3984 7aa0 500
Reposted bypchamtensyfaurinkoskraweksiebie
piehus
3930 3c39 500
Reposted byohsoquiet ohsoquiet
piehus
3902 4f90 500
Reposted byplujacajadem plujacajadem
piehus
3901 889e

January 26 2020

piehus
8306 9874
piehus
8258 a18a
Reposted byBetterDayszupamarzen
piehus
8257 b8e5 500
Reposted bylovemyselfBetterDays
piehus
8256 155c 500
Reposted byzupamarzen zupamarzen
piehus
Reposted fromshakeme shakeme viamehhh mehhh
piehus
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viamehhh mehhh
piehus
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viamehhh mehhh
piehus
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viamehhh mehhh
piehus
5520 11f0
Reposted fromolbaria olbaria viamehhh mehhh
piehus
Reposted fromshakeme shakeme viamehhh mehhh
piehus
Gdybyśmy tak zaczęli na rozczarowanie patrzeć jak na odczarowanie. Zamiast smucić się i rozpaczać, bo często do tego prowadzą rozczarowania, siadalibyśmy z kubkiem ciepłej herbaty (lampką wina/kawą) i myśleli o tym, że w końcu się przed nami odczarowała rzeczywistość, że w końcu wiemy, jak się sprawy mają. Ileż to razy zdarzało się, że docierało do nas, że jest zupełnie inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. Ileż to razy czuliśmy gorycz rozczarowania, a zamiast wlewać w siebie tę gorycz może lepiej poczuć siłę z tego, że wiemy jak jest, a nie, że jedynie wydaje nam się, że wiemy?
— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamehhh mehhh
piehus
9943 d78e 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamehhh mehhh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl