Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

piehus
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viabadblood badblood
piehus
Reposted frombluuu bluuu viaanecianow anecianow
piehus
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viabadblood badblood
piehus
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viabadblood badblood
piehus
piehus
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadblood badblood
piehus
piehus
Urodziny. Kolejny zwykły dzień tylko jeszcze bardziej rozczarowujący.
— o mamo
Reposted fromkashi kashi viabadblood badblood
piehus
8722 4b13
Reposted fromliczbapi liczbapi viabadblood badblood
piehus
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
piehus
9212 47c3
piehus
8495 c64c
Reposted fromslodziak slodziak viabadblood badblood
piehus
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabadblood badblood
piehus
5396 098a 500
Reposted fromreycio reycio viabadblood badblood
piehus
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viaanecianow anecianow
piehus
The reason people find it so hard to be happy is that they always see the past better than it was, the present worse than it is, and the future less resolved than it will be.
— Marcel Pagnol
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viaquotes quotes
piehus
niby nic, a jednak
— KORTEZ: NIBY NIC.
piehus
1795 09aa
Reposted byrisa risa
piehus
1417 3d69 500
Reposted bykotfica kotfica
piehus
1371 9976
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanecianow anecianow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl